Project Zoom Programında Çözüm Gazeteciliği Nerede?

Project Zoom programı, toplumsal meselelere ilişkin geliştirilebilecek içeriklerde çözüm yolları sunan hikayeleri aramaktadır. Çözüm gazeteciliği ile buluştuğu bu noktada, çözüme gidecek örüntüleri gösterebilmek, medyada ve toplum nezdinde değişime giden yolda oldukça destekleyicidir.

Çözüm Gazeteciliği Kavramı

Çözüm gazeteciliği kavramı, sık sık barış gazeteciliği kavramı ile birlikte anılmaktadır. İlk olarak 1960'lı yıllarda medyanın ve gazetecilerin, toplum(lar) üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğuna ve ne tür rol ve sorumluluklar üstlendiğine/üstlenmesi gerektiğine ilişkin başlayan tartışmalarda, Prof.Dr.Johan Galtung tarafından “barış gazeteciliği” kavramı ortaya atılmış, 1990’lı yıllarda ise I. Körfez Savaşı ile asıl popülerliğine kavuşmuştur. Barış odaklı gazetecilik, şiddetsiz ve yapıcı bir dil üzerinden süreç, hak ve çözüm odaklı bir gazetecilik anlayışını kapsamakla birlikte, çözüm gazeteciliği kavramından biraz farklıdır.

21. yüzyılda medyanın ürettiği metin içeriklerinde, toplumsal sorunlara işaret etme, bu sorunların çözümüne yönelik araç ve modeller sunma ve hedeflenen kitleyi harekete geçirmek amaçlı tartışmaların ivme kazanması ile “çözüm gazeteciliği” öne çıkmıştır. Bu kapsamda, David Bornstein, Tina Rosenberg ve Courtney Martin tarafından “sosyal sorunların çözümüne yönelik gelişmeleri öne çıkaran gazeteciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak” amacı ile Çözüm Gazeteciliği Ağı kurulmuştur. Bu tartışmaların takipçisi olan akademisyen Sarphan Uzunoğlu Çözüm Gazeteciliği Ağı tarafından yapılan tanımı şöyle aktarmış:

Project Zoom ile Çözüm Gazeteciliği İlişkisi

Project Zoom programı, toplumsal cinsiyet eşitliği, göç, iklim krizi gibi birden fazla toplumsal soruna dikkat çekmek amacı ile hedef kitle üzerinde (dolayısıyla da toplum) etki yaratabilecek ve çözüme, çözüm yollarına göz kırpabilecek hikâye anlatıcılarını aramaktadır. Tam da bu doğrultuda program, çözüm odaklı içerikler üretecek kişileri; yani bir nevi çözüm gazetecilerini bir araya getirmeyi planlamaktadır.

Image for post
Image for post
Photo by Malumat

Programın 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen lansmanında, çözüm odaklı gazetecilik oturumuna davetli konuşmacı olan New York Üniversitesinden akademisyen Jeremy Druker, oldukça bilgilendirici sunumunda çözüm gazeteciliğine ilişkin şunları vurguladı:

Anlaşıldığı üzere içerik/hikâye/haber, çözümden çıkan sonuçları sunarak, çözüm önerileri aracılığı ile üretilen etkiye odaklanmalı, sadece birer esin kaynağı olmamalı, başkalarının uygulayabilecekleri perspektifler de sunmalıdır.

Video by Malumat

Proje Fikriniz ile Çözüme Katkı Sunabilirsiniz!

Türkiye’de çözüm gazeteciliği örnekleri giderek artmaktadır. Dünyadan çözüm gazeteciliği örnekleri bulabileceğiniz Solutions Storytracker çözüm gazeteciliği adlı veri tabanına, siz de Türkiye’den çeşitli hikâyeleri ekleyebilirsiniz. Bu örnekleri görünür kılma ve yaygınlaştırma meselesi, Project Zoom programı vasıtasıyla çözüm odaklı hikâyelerin daha fazla ön plana çıkmasını destekleme zemininde buluşmaktadır. Böylece, ‘fast-food(hızlı tüketim)’ biçimde yalnızca sorunu veren, sansasyonel, çatışma yaratan ve negatif etki yaratan geleneksel medya mecralarında hâkim olan söylem ve içeriklerin dışına çıkarak, kitleleri motive edici ve harekete geçirici bir değişime kapı aralayabiliriz. Druker’in de dediği gibi, çözüm gazeteciliği parçalarının, politik düzeyde etkisi bulunmaktadır ve bu parçalar, sosyal sorunlara ve sosyal inovasyona yönelik başarılı yanıtların altını çizerek gerçek değişime katkıda bulunur.

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store