Project Zoom Programı ile Hikâyeni Anlat

Project Zoom, yeni nesil hikâye anlatıcıları ve gazeteciler gibi farklı mecralarda içerik üretenler tarafından gözden kaçmış/görülmemiş hikâyelerin veya toplumsal meselelerin ortaya çıkarılmasını ve görünür kılınmasını hedefleyen bir hibe programıdır.

13 Şubat 2020 tarihinde Impact Hub İstanbul olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile teyit.org ekosistem partnerliğinde faaliyete geçirdiğimiz Project Zoom’un açılış etkinliğini gerçekleştirdik.

Video by Malumat

Açılış etkinliğine iletişim, sinema, medya ve gazetecilik başta olmak üzere birçok farklı alanda çalışan yüzün üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. Katılımcılar, bir yandan Project Zoom programı hakkında ayrıntılı bilgi alırken, diğer yandan da bu programın ana teması olan hikaye anlatıcılığının önemine ve etkisine dair çeşitli perspektiflerden konuşmaları dinledi.

Avrupa’nın önde gelen gazetecilik eğitim kurumlarından biri olan Transitions’in kurucularından ve aynı zamanda bir Ashoka Fellow olan New York Üniversitesi’nden akademisyen Jeremy Druker, çözüm odaklı gazetecilik konusunda dikkat çekici bir konuşma yaptı. Jeremy, medya konusunda verdiği derslerden de yola çıkarak çözüm odaklı gazeteciliğin etkili bir hikaye anlatımı üretmedeki rolüne değindi. Ardından sürdürülebilir bir dünya için hikâye anlatıcılarına neden ihtiyacımız olduğuna ilişkin teyit.org tan Atakan Foça’nın moderatörlüğünü üstlendiği, Veri Okuryazarlığı Derneği kurucusu ve akademisyen Pınar Dağ, Mekanda Adalet Derneği kurucusu Yaşar Adanalı ve araştırmacı gazeteci Doğu Eroğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlendi.

Image for post
Image for post
Photo by Malumat

Panel, konuşmacıların birer hikâye anlatıcısı olarak kendi çalışmalarından yola çıkarak hedeflediği kitle ve topluluk üzerinde yarattığı potansiyel etkiyi ve dönüşümü tartışmak için oldukça verimli bir zemin sundu. Atakan’ın açılış etkinliğine ve programa ilişkin yazısında belirttiği üzere,

“Tüm anlatı türleri arasında hikayenin, insan zihni için anlaması en kolay, örüntüleri takip etmesi en basit ve hatırlaması en mümkün yöntem olduğu bilimsel bir gerçek. Bu yüzden çözüm odaklı bir hikaye anlatıcılığı, geleceğimizi yeniden inşa etmemize yardımcı olabilir.”

Image for post
Image for post
Photo by Malumat

Eşitsizliklerin, krizlerin ve dengesizliklerin yaşandığı bir dünyada görülemeyeni göstermek, ona işaret etmek ve dolayısıyla içkin olduğu çözüm fikri ile harekete geçeceğiniz içerikleri görmeyi bekliyoruz. Unutmayın ki anlatacağınız her hikâye, içinde yaşadığımız toplumda sizi “özne” konumuna getirerek alternatif bir hafıza ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek adına önemli bir adım olacaktır.

Program çerçevesinde, sürdürülebilirlik, göç, iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal inovasyon ve enerji gibi konular odağında görsel, işitsel veya yazılı formatlarda geliştirilmesini beklediğimiz içeriklerin, farklı mecralarda üretilmesi desteklenecektir. Bahsedilen misyona uygun olan proje başvurularına, Impact Hub tarafından maksimum $7,000'lik hibeler verilmesi planlanmaktadır.

Başvuru için internet sitemize girip başvuru yapabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store