Plastik yok olmuyor, küçülüyor: Mikroplastikler

Görsel-1: Jenerik “Ürünlerin doğada yok oluş süreleri” afişi. Kaynak bilinmiyor
Görsel:-2: Sargasso Denizi’nin konumu
Görsel-3: Mikroplastikler
Görsel-4: Türkiye’de Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği Raporu’ndan
Görsel-5: Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta makalesinden, mikroplastiklerin plasentaya geçiş mekanizmaları görselleştirmeleri
Microplastics in take-out food containers çalışması kapsamında incelenen, adrese servis edilen gıdalarda kullanılan plastik kaplar

--

--

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Project Zoom

Project Zoom

53 Followers

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı