Halk Sağlığı Kavramına Etki Odaklı Bir Bakış Açısıyla Bakmak

Etki odaklı bakış açısı, işe yarayan çözümlerin nasıl anlatılacağına ve üretileceğine yönelik yolları ve yöntemleri işaret etmek demektir.

Bu, salt bir sağlık meselesinden çok daha fazlası!

Şu anda dünyada neler olup bittiğine bakmak, bizi yoğun bir baskı ve stres altında hissettirebilir. Bu durum, toplumsal olanın içinde yer alan diğer birçok husus ile yakından bağlantılı olmasına rağmen, aynı zamanda küresel bir sağlık meselesidir. Böylesi bir algı üzerinden meseleyi ele almak, en duygusal ve insani tutumların yanı sıra, titiz bir bilimsel perspektiften de analiz yapılabileceğine bir işarettir. Eğer etki odaklı bir hikaye anlatımını hedefliyorsak, mevcut küresel krizin getirdiği karmaşayı ispatlamaya yönelik bir anlatım tasarlamak oldukça zor olabilir.

Peki, problem(ler)den başka çözüm(ler)e nasıl odaklanılabilir?

Çözüm Gazeteciliği Ağı (Solutions Journalism Network), bu soruya yanıt bularak önemli bir zorluğun üstesinden geldi ve bu kapsamda, gazeteciler ve iletişim-medya uzmanları için işe yaramayan içeriklerden başka nelerin işe yaradığını incelerken Covid-19 hakkında içerik üretebilmelerine destek olabilecek 24 temel soru geliştirdi. Bu sorular, etkinin kime ve neye yönelik üretilebileceği etrafında dört ana kategoride gruplandırılmıştır:

Enfeksiyondan doğrudan etkilenen veya enfeksiyona en açık ve hassas gruplar için destek mekanizmaları geliştirmek

1. Yaşlıların sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için neler yapılabilir? | 2. Sokakta yaşayan insanlara sağlık ve güvenlik kaynakları sağlamak için neler yapılabilir? | 3. Mahpusların sağlık ve güvenliğini sağlamak için neler yapılabilir? | 4. Engelli bireylerin sağlık ve güvenlik kaynaklarına ulaşımları nasıl sağlanır? | 5. Okullarda öğle yemeği ihtiyacı olan çocukların yeterli beslenebilmeleri için neler yapılabilir? | 6. Bekar ebeveynlerin çocuk bakımını ve iş sorumluluklarını birlikte yürütebilmelerini desteklemek için neler yapılabilir? | 7. Bölge okullarına kayıtlı olan engelli öğrenciler için etkili uzaktan eğitim fırsatı yaratmak için neler yapılabilir? | 8. Çinli, Koreli ve diğer Asya gruplarına yönelik uygulanan ırkçılık politikalarına karşı koymak için neler yapılabilir?

Sosyal/Fiziksel Mesafenin Bozulmasını En Aza İndirmek Gerekiyor.

9. Sosyal mesafenin beraberinde getirdiği toplumsal izolasyonla mücadele etmek için neler yapılabilir? | 10. Okullarda elektronik ortamda öğrenme yöntemi uygulaması en iyi şekilde nasıl sağlanabilir? | 11. Çocuklar için bir tür “normallik duygusu” yaratmak için neler yapılabilir? | 12. Faaliyetlerini durdurmaya veya azaltmaya zorlanan küçük işletmeleri desteklemek için neler yapılabilir? | 13. Karantinaya alınan kişilerin evden oy kullanmasına yardımcı olmak için neler yapılabilir?

Kritik Kaynaklar Oluşturma ve Koruma İhtiyacı

14. Hastanelerde yeterli yüz maskesi ve eldiven olmasını sağlamak için neler yapılabilir? | 15. Hızlı bir şekilde hastane yatağı sayısını arttırmak ve kapasiteyi artırmak için neler yapılabilir? | 16. Ventilatörlere ve diğer hastane ekipmanlarına yönelik artan ihtiyacı karşılamak için neler yapılabilir? | 17. Acil bir şekilde el dezenfektanları üretmek için neler yapılabilir? | 18. Evde / veya teste erişimi olmayıp Covid-19 semptomlarına sahip insanları tedavi etmek için neler yapılabilir? | 19. Covid-19 dolayısıyla ortaya çıkan dezenformasyona yönelik mücadele etmek için neler yapılabilir? | 20. Temel malzemelerin ‘istiflenmesini/stoklanmasını’ önlemek için neler yapılabilir?

Doğrudan Etkilenen Meslek Gruplarını Koruma İhtiyacı

21. Doktorların, hemşirelerin ve hastane çalışanlarının mental ve fiziksel sağlığını desteklemek için neler yapılabilir? | 22. Eczane, bakkal/market gibi temel hizmet çalışanlarının, kurye vb. dağıtım çalışanlarının ve lojistik çalışanlarının mental ve fiziksel sağlığını desteklemek için neler işe yarayabilir? | 23. Gelirlerini geçici veya kalıcı olarak kaybeden işçileri desteklemek için neler geliştirilebilir? | 24. Gazetecilerin ve iletişim-medya sektöründe çalışanların mental ve fiziksel sağlığını korumak için neler işe yarayabilir?

Tüm bunların Project Zoom ile bağlantısı nedir?

Project Zoom hibe çağrısı programı için son başvuru tarihini uzattığımızı duyurduktan sonra, kazanılan ek zamandan yararlanmanın ve bir kısıtlama gibi görünenleri fırsata dönüştürmenin yollarını araştırdık. Bu süreçte karar verdiğimiz şey, mevcut proje temaları listemize yeni bir tema eklemek oldu. Artık potansiyel olarak başvuru yapacak olanlar, önerilerini bu yeni tema yani “halk sağlığı” konusu çerçevesinde de oluşturabilecekler. Project Zoom’un odak noktası göz önüne alındığında, şu anki acil durumun ayrıntılı bir şekilde anlatımından ziyade, ulaştıkları kitleye ve topluma daha geniş bir şekilde etki etmeyi amaçlayan gözden kaçan ve sıra dışı hikayeleri içerecektir.

Başvurular 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru yönergeleri ve program hakkında ayrıntılı bilgi almak için internet sitemize girebilir, başvurularınızı yapabilirsiniz.

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store