Güzellik Yarışmasından Sınır Kapısına Uzanan Bir Yolculuk

Bir hikâyeyi kurguladığınız yolda, size sürprizler yapması çok olasıdır. Önemli olan sizin bu sürprizlere ilişkin takındığınız tavrınız ve hangi metotları izleyeceğinizdir. Kabul edip onu hikâyeye dâhil ederek yeniden kurgulama sürecine girmek mi yoksa hiç olmamış gibi varsaymak mı? Tüm bunlar sana ve hitap ettiğin kitlelere dair ne söylüyor?

Mr. Gay Syria’nin Hikayesi

Ayşe Toprak ile Söyleşi
Image for post
Image for post

Farklı bir perspektif sunmak: neden anlatmalıyım?

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store