Dijital Medya Dünyasının İki Yüzü

Dijital medya alanı üzerine düşündüğümüzde, dijital araçlar veya mecralar aracılığı ile hikâyenin gücünü doğru şekilde kullanmak mümkün mü? Böylesi bir anlatım, kitle ve bireylerin rolü üzerine ne söylüyor?

Dijital Medya Kavramı ve ‘Yeni’ Odaklı Üretim

Bilgisayarın ve internetin dünyamıza girmesiyle, iletişim/telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin kesiştiği alan için dijital medya veyahut yeni medya kavramı kullanılmaktadır. Multi-disipliner bir bilim olarak sanat, pazarlama, reklamcılık, iletişim vb. gibi birçok dalı içine alan dijital medya alanı, sosyal medya, blog, podcast türünde çok sayıda web ve sanal tabanlı iletişim aracı ve platformlar için bir çatı oluşturmaktadır.

Medyada Değişim Yaratma Olasılıklarını Düşünmek

Project Zoom programı kapsamında düzenlediğimiz söyleşi serisinde, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç.Dr. Eylem Yanardağoğlu ile dijital medya alanını, medya araçlarını ve yeni üretim biçimleri ile geliştirilen hikâyelerin/içeriklerin etkilerini konuştuk. Yoğun bir ilginin olduğu söyleşide, dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirirken Yanardağoğlu, internet için mitolojiden yola çıkarak “iki taraflı, iki yüzü olan bir Tanrı figürü” analojisini kullandı. Bir yandan internetin demokratikleştirme, özgürleştirme ve birlikte üretim yapma olanağına, diğer yandan da eşitsizliklere, büyük teknoloji şirketlerinin tekelinde tuttuğu ve karar verdiği çeşitli algoritmalara değindi.

Image for post
Image for post

Öyleyse Anlat Derdini!

Makro yapının bir faili, eyleyeni olan bizler, seçtiğimiz araçlarla çeşitli üretimler yapmaya ve anlattığımız/aktardığımız hikâyelerle görünmeyeni ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Project Zoom programımızda, toplumsal ve çevresel problematik alanlarından toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sürdürülebilirlik, enerji tüketimi meselesi, inovasyon, iklim krizi, halk sağlığı ve göç sorunu gibi temalar çerçevesinde aldığımız başvurularda, üzerinde konuşacak ve tartışacak çok şey olduğunu biliyoruz. İnsanlık tarihinde ve doğada hikâyeler bitmez. Hikâye kültürüne ve dolayısıyla toplumsal belleğe sunduğumuz her bir katkı, bizi özgürleştirmeye götürecektir.

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store